Privacy

Voor psychologen geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor Psychologen, opgesteld door het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. In deze beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk behandeld wordt en dat de zorgverlener geen enkele informatie aan derden mag verstrekken, tenzij de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Vanaf 1 januari 2014 moeten zorgaanbieders werkzaam binnen de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gegevens bijhouden en aanleveren aan het DBC Informatiesysteem (DIS) en aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Deze gegevens worden anoniem en versleuteld aangeleverd en zijn niet herleidbaar naar personen. De gegevens worden gebruikt om het medisch handelen en de bekostiging daarvan transparanter te maken. Mocht u bezwaren hiertegen hebben, dan kunt u dit bij aanvang van de behandeling aangeven bij uw psycholoog.